+ - x
 » از همین شاعر
1 ز دریچه های چشمم نظری به ماه داری
2 رندم و شهره به شوریدگی و شیدائی
3 آسمان گو ندهد کام چه خواهد بودن
4 امشب ای ماه به درد دل من تسکینی
5 فریب رهزن دیو و پری تو چون نخوری
6 نوشتم این غزل نغز با سواد دو دیده
7 یا رب آن یوسف گم گشته به من بازرسان
8 بار دیگر گر فرود آرد سری با ما جوانی
9 نالم از دست تو ای ناله که تاثیر نکردی
10 یادم نکرد و شاد حریفی که یاد از او

 » بیشتر بخوانید...
 تعالوا کلنا ذا الیوم سکری
 هین دف بزن هین کف بزن کاقبال خواهی یافتن
 آمد آمد نگار پوشیده
 اکنون که گل سعادتت پربار است
 تا این خرد خام تو، معیار بود
 چندان که نگاه می کنم هر سویی
 بیست و یکم
 گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد
 اندر مذمت انواع آزادی
 بر شکرت جمع مگس ها چراست

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۲

ای ماه شب دریا ای چشمه زیبائی
یک چشمه و صد دریا فری و فریبائی
من زشتم و زندانی اما مه رخشنده
در پرده نه زیبنده است با آنهمه زیبائی
افلاک چراغان کن کآفاق همه چشمند
غوغای شبابست و آشوب تماشائی
سیمای تو روحانی در آینه دریاست
ارزانی دریا باد این آینه سیمائی
زرکوب کواکب راخال رخ دریا کن
بنگار چو میناگر این صفحه مینائی
با چنگ خدایان خیز آشفته و شورانگیز
ای زهره شهر آشوب ای شهره به شیدائی
چنگ ابدیت را بر ساز مسیحا زن
گو در نوسان آید ناقوس کلیسائی
چون خواجه تن تنها با سوز تو دمسازم
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *