+ - x
 » از همین شاعر
1 دو رباعی
2 آزادی
3 من و دریچه ی من
4 ملت من
5 خداحافظ گل سوری
6 درخت
7 انتظار
8 ناودانها
9 در انتحار لحظه ها
10 با یاد چشمهای تو

 » بیشتر بخوانید...
 فصل گل و طرف جویبار و لب کشت
 چون سرو کلفتی چند پیچیده اند بر ما
 یا راهبا انظر الی مصباح
 خواجه چرا کرده ای روی تو بر ما ترش
 ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی
 دوش همه شب دوش همه شب گشتم من بر بام حبیبی
 دور از رخت سرای درد است خانه من
 بخش سوم
 ای صبا نکهتی از کوی فلانی به من آر
 صنما این چه گمانست فرودست حقیر

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۴

گر فریبد مردم چشمم بیاری بارها
از که باید داشت چشم مردی عیارها
خانه بر دوشم قبای خود کجا بر افگنم
بر زمینم نیست جایی جز ستیغ دارها
کو کجا شد گوهر یکدانه در بازار عشق
جز متاع قلب ویران در کف غمخوارها
در کنار مکر و بازار دغا خر مهره ماند
قدر گوهر کس نداند در صدف طرارها
تا نگه را سکه چشمان او بیتاب کرد
می تپم درآتش امواج آن شرارها
عشق آئین خدا و توتیای چشم ماست
گر فریبد چشم مردم بعد ازین هم بارها


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *