+ - x
 » از همین شاعر
1 هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
2 تنی داری بسان خرمن گل
3 چو بیند روی تو ای نازنین گل
4 بگشای لب شیرین بازار شکر بشکن
5 ای پسته ی دهانت شیرین و انگبین لب

 » بیشتر بخوانید...
 سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند
 تويی قُمری منم زاغ سيه پر
 بهار
 رغبت به عاشقان کن ای جان صدر غایب
 مرگ
 استقامت
 ای آنک به دل ها ز حسد خار خلیدی
 ای ساقی روشن دلان بردار سغراق کرم
 دجود است اینکه بینی یا نمود است
 یک کوچه ی باران زده...

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

چو بیند روی تو ای نازنین گل
کند بر تو هزاران آفرین گل
تو با این حسن اگر در گلشن آیی
نهد پیش رخت رو بر زمین گل
اگر بلبل کند ذکر تو در باغ
ز نامت نقش گیرد چون نگین گل
چو از ذکر لبت شیرین کند کام
شود در حلق زنبور انگبین گل
گلی تو از گریبان تا به دامن
بهر جانب بریز از آستین گل
اگر در خانه گل خواهی به هر وقت
برو آیینه برگیر و ببین گل
ندارد باغ جنت همچو تو سرو
نباشد شاخ طوبی را چنین گل
به رنگ و بو چو تو نبود که چون تو
خط و خالی ندارد عنبرین گل
اگر با من نشینی عیب نبود
که دایم خار دارد همنشین گل


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *