+ - x
 » از همین شاعر
1 مباد بشکند ای رودها غرور شما
2 شبی که قصة فانوس و باد میگفتند
3 چها که بر سر این تکدرخت پیر گذشت
4 دل از امید، خم از می، لب از ترانه تهیست
5 های فقر آلوده گان آن گنج باد آورد کو؟
6 بیا نشیمن شهباز را به گریه نشینیم
7 یک چند درین بادیه بودیم و گذشتیم
8 مباد بشکند ای رود ها غرور شما
9 دل از امید، خم از می، لب از ترانه تهیست
10 های مردم، کاش امشب مست می بودم

 » بیشتر بخوانید...
 اگر چه لطیفی و زیبالقایی
 جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم ترا
 خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست
 خزان عاشقان را نوبهار او
 ای آفتاب هاله ای از روی ماه تو
 الهی پاره ای تمکین رم وحشی نگاهان را
 برفتیم ای عقیق لامکانی
 کو بقاگر نفست گشت مکرر پیدا
 تبار من
 دایم پیش خود نهی آینه را هرآینه

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱


های مردم، کاش امشب مست می بودم
بی خبر از هرچه بود و هست می بودم
های مردم، هیچ می دانید؟
راست می گویم
زانچه هستم، زانچه دیدم بی کم و بی کاست می گویم

های مردم
روزگاری می فروشان تمام شهر، آ ن شهری که از من بود و از من نیست
وام دار جوش نوشانوش بی فرجام من بودند
لیک حالا
شحنه خون ریز است و من از ناگزیری
رهسپار کوچه های سبز اما سرد افیونم

های مردم
های مردم، ما
رانده از درگاه تاریخیم
گرچه نقال دروغ آهنگ مان هر لحظه ای در گوش ما گوید
که چون ماه نخشب، ماه تاریخیم
لیک هرگز نبض تاریخی که از آن گفت و گو داریم آیا بوده مان در دست؟

های مردم شرممان بادا
اگریکبا دیگر دست روی دست بگذاریم و بیشینم
تا هلاکوی دگر از مرزهای دور بیگانه
کیفر بومسلم از عباسیان گیرد
های مردم نیمه مستم راست می گویم
راه دیگر نیست
یا بدین سانی که هستیم و بدین سانی که فرمان می دهد دشمن
در کران برکه های پاک و روشن تشنه باید بود
یا بدان سانی که باید بود و فرمان می دهد میهن
بر جگرگاه پلید خصم
دشنه باید بود

های مردم راست می گویم،زانچه می دانم
زانچه می بینم
بی کم و بی کاست می گویمدیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *