+ - x
 » از همین شاعر
1 زندگی بشتافت، یا من؟
2 در سوگ استاد شکوری
3 ای دوست خدا حافظ
4 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
5 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی
6 گفتی:اگر می خواهی من را در بغل
7 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم
8 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا
9 همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک
10 مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته

 » بیشتر بخوانید...
 آسمان کوچه از مهتاب خالی می شود
 ای به میدان های وحدت گوی شاهی باخته
 صبح است و ژاله می چکد از ابر بهمنی
 هنگام صبوح ای صنم فرخ پی
 ز شام ما برون آور سحر را
 چنان مستم چنان مستم من امروز
 مرا زياد محبت به خوبرويان است
 باز شد در عاشقی بابی دگر
 عصیان خدا

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی بشتافت، یا من؟
جاده پایان یافت، یا من؟

بخت – یار باوفایم
رو ز من برتافت، یا من؟

پنجه ی تقدیر سرکش
تار پودم بافت، یا من؟

تیر جبر روزگاران
سینه ام بشکافت، یا من؟

رو به رویم سدّ و بن بست
جاده پایان یافت یا من؟

پیری می خندد به سویم
زندگی بشتافت یا من؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *