+ - x
 » از همین شاعر
1 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
2 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم
3 گریه ی انگور ها در جام ها
4 گفتی:اگر می خواهی من را در بغل
5 من زمستان وطن را یاد کردم
6 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی
7 به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی
8 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
9 مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته
10 ای دوست خدا حافظ

 » بیشتر بخوانید...
 از اینگونه مردن...
 کور خواندی
 تاپ و تیپیک
 طرز خوبان
 خاکستر پروانه
 قرابه باز دانا هش دار آبگینه
 هنگام صبوح آمد ای مرغ سحرخوانش
 در دلت چیست عجب که چو شکر می خندی
 قلت له مصیحا یا ملک المشرق
 سیمرغ کوه قاف رسیدن گرفت باز

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی بشتافت، یا من؟
جاده پایان یافت، یا من؟

بخت – یار باوفایم
رو ز من برتافت، یا من؟

پنجه ی تقدیر سرکش
تار پودم بافت، یا من؟

تیر جبر روزگاران
سینه ام بشکافت، یا من؟

رو به رویم سدّ و بن بست
جاده پایان یافت یا من؟

پیری می خندد به سویم
زندگی بشتافت یا من؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *