+ - x
 » از همین شاعر
1 گفتی:اگر می خواهی من را در بغل
2 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم
3 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا
4 همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک
5 مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته
6 به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی
7 من زمستان وطن را یاد کردم
8 گریه ی انگور ها در جام ها
9 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
10 زندگی بشتافت، یا من؟

 » بیشتر بخوانید...
 بوی حسرت
 شرنگس
 راز را اندر میان نه وامگیر
 ای جهان برهم زده سودای تو سودای تو
 دو توته سروده
 ای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست
 با تمام نا تمامی ها، تمامم کرده ای
 دیوانه می رقصد
 امروز چنانم که خر از بار ندانم
 جمع تو دیدم پس از این هیچ پریشان نشوم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی بشتافت، یا من؟
جاده پایان یافت، یا من؟

بخت – یار باوفایم
رو ز من برتافت، یا من؟

پنجه ی تقدیر سرکش
تار پودم بافت، یا من؟

تیر جبر روزگاران
سینه ام بشکافت، یا من؟

رو به رویم سدّ و بن بست
جاده پایان یافت یا من؟

پیری می خندد به سویم
زندگی بشتافت یا من؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *