+ - x
 » از همین شاعر
1 کسی از بستر گلهای سرخ آواز مى خواند
2 گر فریبد مردم چشمم بیاری بارها
3 اگر می شد که دردم را برايت گريه می کردم
4 انتظار
5 خداحافظ گل سوری
6 سفر بخير برو
7 هرشب هوای كوچه ی دلدار میكنم
8 پارسی
9 گریبان گیر جان خویشم از بسیار تنهایی
10 عشق چیست؟

 » بیشتر بخوانید...
 درهم شکن چو شیشه خود را، چو مست جامی
 رنگ امید
 پنهان به میان ما می گردد سلطانی
 خانه از سنگ بنا کن محل زلزله هاست
 مرا در سینه فریادیست
 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
 ز فرزین بند آن رخ من چه شهماتم چه شهماتم
 ببین این فتح ز استفتاح تا کی
 چراغ هوش
 در پرده دل بنگر صد دختر آبستان

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

حروف قصه ی سبز شكوفه كاری عشق!
جرس شكسته فضای خیال كوچه ی دل
به انتظار هجوم نسیم فصل شماست
هوای خاطر این خسته رهگذر كنید
چراغ معجزه ی آتش سترگ مرا
- دل بزرگ مرا-
به انتظار فروغ دگر ز شعر دگر
امید وار كنید

***

كشان كشانم از این تنگنا برون آرید
به عاشقانه ترین شیوه ام شكار كنید

***

اسیر پنجه ی سرما سكوتی ام منهید
ستارگان مقدس
مرا بهار كنید.

6 سرطان 1363 كابل


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *