+ - x
 » از همین شاعر
1 به هوای تازه ماند غزل من و غم من
2 ملت من
3 خیال من یقین من
4 آزادی
5 من آن موج گرانبارم كه در دامن نمی گنجم
6 در انتحار لحظه ها
7 گرد راه
8 من و دریچه ی من
9 پارسی
10 خلوتی كو كه خیالات تو آنجا ببرم

 » بیشتر بخوانید...
 دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
 شاه ما از جمله شاهان پیش بود و بیش بود
 زان یار دلنوازم شکریست با شکایت
 صلا رندان دگرباره که آن شاه قمار آمد
 استخرخیال
 گذرم بود زمانی به ره مردابی
 نیست در آخر زمان فریادرس
 اگر دانا دل و صافی ضمیر است
 بیا بیا که تویی جان جان سماع
 مست می عشق را حیا نی

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

حروف قصه ی سبز شكوفه كاری عشق!
جرس شكسته فضای خیال كوچه ی دل
به انتظار هجوم نسیم فصل شماست
هوای خاطر این خسته رهگذر كنید
چراغ معجزه ی آتش سترگ مرا
- دل بزرگ مرا-
به انتظار فروغ دگر ز شعر دگر
امید وار كنید

***

كشان كشانم از این تنگنا برون آرید
به عاشقانه ترین شیوه ام شكار كنید

***

اسیر پنجه ی سرما سكوتی ام منهید
ستارگان مقدس
مرا بهار كنید.

6 سرطان 1363 كابل


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *