+ - x
 » از همین شاعر
1 شراب شعر چشمهای تو
2 گفتم برای آنکه بماند حدیث من
3 سرگذشت گل غم
4 تو نسیتی که ببینی
5 یک گل بهار نیست
6 اشکی در گذرگاه تاریخ
7 پر کن پیاله را
8 بهار را باور کن

 » بیشتر بخوانید...
 هله دوشت یله کردم شب دوشت یله کردم
 مروت نیست در سرها که اندازند دستاری
 علم عشق برآمد برهانم ز زحیرم
 شنو پندی ز من ای یار خوش کیش
 رنگ امید
 آزادی
 بستگی این سماع هست ز بیگانه ای
 برجه ز خواب و بنگر صبحی دگر دمیده
 صد گوش نوم باز شد از راز شنودن
 ز آب تشنه گرفته ست خشم می بینی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

بهار را باور کن

باز کن پنجرهها را که نسیم
روز میلاد اقاقی ها را
جشن میگیرد
و بهار
روی هر شاخه کنار هر برگ
شمع روشن کرده است
همه چلچله ها برگشتند
و طراوت را فریاد زدند
کوچه یکپارچه آواز شده است
و درخت گیلاس
هدیه جشن اقاقی ها را
گل به دامن کرده ست
باز کن پنجره ها را ای دوست
هیچ یادت هست
که زمین را عطشی وحشی سوخت
برگ ها پژمردند
تشنگی با جگر خک چه کرد
هیچ یادت هست
توی تاریکی شب های بلند
سیلی سرما با تک چه کرد
با سرو سینه گلهای سپید
نیمه شب باد غضبنک چهکرد
هیچ یادت هست
حالیا معجزه باران را باور کن
و سخاوت را در چشم چمنزار ببین
و محبت را در روح نسیم
که در این کوچه تنگ
با همین دست تهی
روز میلاد اقاقی ها را
جشن میگیرد
خک جان یافته است
تو چرا سنگ شدی
تو چرا اینهمه دلتاگ شدی
باز کن پنجره ها را
و بهاران را
باور کن


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *