+ - x
 » از همین شاعر
1 در پیش بیدردان چرا فریاد بی حاصل کنم
2 ای مشک سوده گیسوی آن سیمگون تنی ؟
3 بخت نافرجام اگر با عاشقان یاری کند (پیر هرات)
4 آن قدر با آتش دل ساختم تا سوختم
5 جلوه ساقی
6 خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی
7 بنگر آن ماه روی باده فروش
8 همچو نی می نالم از سودای دل
9 بنفشه زلف من ای سر و قد نسرین تن
10 لاله دیدم روی زیبا توام آمد بیاد

 » بیشتر بخوانید...
 به گلزار ظهور ديدۀ عين اليقين بينم
 ای از جمال حسن تو عالم نشانه ای
 درخت اگر متحرک بدی به پا و به پر
 چو آن کان کرم ما را شکارست
 ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود
 بت من به طعنه گوید چه میان ره فتادی
 چه باده بود که در دور از بگه دادی
 ای خیال قامتت آه ضعیفان را عصا

۴.۸
امتیاز: ۴.۸ | مجموع آراء: ۵

لاله دیدم روی زیبا توام آمد بیاد
شعله دیدم سرکشی های توام آمد بیاد
سوسن و گل آسمانی مجلسی آراستند
روی و موی مجلس آرای توام آمد بیاد
بود لرزان شعله شمعی در آغوش نسیم
لرزش زلف سمنسای توام آمد بیاد
در چمن پروانه ای آمد ولی ننشسته رفت
با حریفان قهر بیجای تو ام آمد بیاد
از بر صید افکنی آهوی سرمستی رمید
اجتناب رغبت افزای توام آمد بیاد
پای سروی جویباری زاری از حد برده بود
هایهای گریه در پای توام آمد بیاد
شهر پرهنگامه از دیوانه ای دیدم رهی
از تو و دیوانگی های توام آمد بیاد


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

نسا:

من این شهر حفظم باحاله
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *