+ - x
 » از همین شاعر
1 کنفرانس لندن
2 بکس قدیمی
3 طالبان
4 کلاه های سفید و کله های سیاه
5 راپورهای واصله امپورت می شود
6 آزادی بیان
7 حسن تعبیر
8 شوق غزل جوشی
9 از خود و بیگانه
10 تلک

 » بیشتر بخوانید...
 دارو
 بازآمد آستین فشانان
 شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد
 چو شب شد جملگان در خواب رفتند
 اتفاق
 آتش عشق تو قلاووز شد
 گر جام سپهر زهرپیماست
 عمر مارا سرعت نور است و روز و شاممان
 کس با چو تو یار راز گوید
 ای دیده من جمال خود اندر جمال تو

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

کاکه تیغون آمده،تدبیرمهمانی کنید
قابلی و آشک و منتو و بولانی کنید

مرغ و ماهی برسر ِ سینی ِسیمین آورید
سفره را رنگین تر از اشعار خاقانی کنید

بیشک ِدیگ بخارجرمنی! اما شما (1)
در میانش چربدستی های افغانی کنید

اقتصاد سوسیالیستی نمی خواهد دلم
روزه را زندان فگنده، روز را خانی کنید

گوش من از "نوش جانت" یا "بفرما" پُرنشد
گشنه چشمی رافراری و فراوانی کنید (2)

لقمه لقمه با دهان ودست و چشمم می خورم
پشت سر حاشا که گفته،رفته گپ دانی کنید

غوری از انواع بشقاب است،پس پیش آورید
اشتهایم را به دنیا،نی که شیطانی کنید

جانمانده،یک دوغوری،لیک برجا مانده است
"مِید اِن" این معده را برکنده،جاپانی کنید (3)

شرم کردی کاکه تیغون! اشتهایت می رود
شرم را هم اخته کرده،رفته بریانی کنید


1 بیشک : در زبان مردم معادل آفرین است. بیشک ِ فلان چیز یعنی آفرین بر فلان چیز.
2 گشنه : گرسنه
۳ made in


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *