+ - x
 » از همین شاعر
1 تدبیر مهمانی
2 دیوانه یی به کعبه گریبان دریده بود
3 مدت وزارت در کابینۀ کرزی
4 قند و قروت
5 علت مرگ و زندگی
6 یکی که تازه مسلمان شد
7 طرز خوبان
8 حضرت بوش
9 تلک
10 پلان ها و فلان ها

 » بیشتر بخوانید...
 صنما چونک فریبی همه عیار فریبی
 می گریزد از ما و ما قوامش داریم
 مساحت رنج
 جامه سیه کرد کفر نور محمد رسید
 ای شه جاودانی وی مه آسمانی
 تو آن ماهی که در گردون نگنجی
 کرامات دموکراتیک یک شیخ
 ای ساقی و دستگیر مستان
 ندانم نکته های علم و فن را
 شب و هذیان و تنهایی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰


عجایباتی عجیب است در پلان شما
جهان که هرچه شود هیچ،در فلان شما

چه ها که می گذرد،هیچکس نمی داند
به فکر کوچک و آن کلۀ کلان شما

بهشتِ مفت زگفتارتان سرازیر است
یکی جهنم داغ است در دهان شما

دوباره باز مکرر،همان همان و همان
دوساله قصۀ مفت است داستان شما

زبان جن که در اینجا کسی نمی فهمد
چه گفته اید،به ما گفت ترجمان شما

همان که هوده همان نیز هم که بیهوده است
حریف معجزه شد گردش زبان شما

مفسران خطا پوش غرق تفسیر اند
به هر اشارۀ " سوپرمن " دکان شما

****
تناسبی عجب افتاده در مرید و مراد
زمانه هم که چنین است در زمان شما


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *