+ - x
 » از همین شاعر
1 بکس قدیمی
2 کرامات دموکراتیک یک شیخ
3 در میان کارتون ها
4 حضرت بوش
5 سینما
6 دو حکمت از ملا محمد عمر
7 آزادی اندیشه
8 نقد مدرن
9 از اضغاث احلام یک ملاّ
10 خرم آنروز

 » بیشتر بخوانید...
 تو هر چند صدری شه مجلسی
 ایا نزدیک جان و دل چنین دوری روا داری
 دلم به سوی شما شادمانه مینگرد
 ای شاه تو ترکی عجمی وار چرایی
 ای آن که مر مرا تو به از جان و دیده ای
 وطن
 با شعر، با شراب عجب گیر كرده ام
 دامن کشانم می کشد در بتکده عیاره ای *
 چنان مستم چنان مستم من امروز
 چند دویدم سوی افندی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

راپور های واصله اِمپورت می شود
هرکس که هر چه کرده ترانسپورت می شود
پیش از جهنمیدن ِ بسیار، هر عمل
با طبل و دُهل و دار یه اسکورت می شود
یک تا دو تا به دوسیه سنجاق و بعد از آن
فورا ً به سوی محکمه اکسپورت می شود
این کار ِ بخت بوده، نداند کس از نخست
از جمع شان کی صاحب پاسپورت میشود؟
آنکس که ویزه یافت، پس از صد هزار سال
یک شب به سَیر ِ شهر فرانکفورت می شود
از آن جهان به سوی جهنم، چو برق و باد
شبگیر نا رسیده که دیپورت می شود


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *