+ - x
 » از همین شاعر
1 کوچ و غربت
2 پرستو
3 زنده گی
4 دیار آخرین
5 دردنامه
6 خلوت شاعرانه ام هوس است
7 همصدایی
8 تردید
9 مهمان یاد های توام در دوام شب
10 لیلی

 » بیشتر بخوانید...
 اين بود خواهش يگانهٔ ما
 زمانه فتنه هاورد و بگذشت
 عشق تو نهال حیرت آمد
 ای باغ همی دانی کز باد کی رقصانی
 به کوی عشق تو من نامدم که بازروم
 کفران
 جانا جمال روح بسی خوب و بافرست
 کجا شد عهد و پیمانی که کردی دوش با بنده
 دلم امروز خوی یار دارد
 میر من خوش می روی کاندر سر و پا میرمت

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زیبایی بود
که ته نشین میشد
وقتی من بر می آشفتم
نگاه از نظاره هراسان
چشم ها، دروازه دوپله، بی مهمان
بی هیچ دیواری
سیم خار داری
مسدود!


زینه را جارو کن
شاید گرد زینه هاست
که با لا رفتن را
سد شده است


فرو رفتن
- زود نیست؟

دستهایت را درخالیی جیب های عاطفه
پنهان کن
بوی کهنگی میدهی
ریسمانی بیاویز
بافته از چرت های پراگنده
از سقف شنبه ها
بر گلوی اشباح متحرک ِ بی نام
که لحظه یم را
زیر دندان های کرم خورده و زرد شان
بی هیچ اشتهای
میجوند

نشخوار ِ لبخند های سر کاریست
و تبسم رنگ و ریا
در صبح های مکدر

**

آهسته! آهسته! هیس!
صدایت، دختر کان سپیده را میترساند
صدایت را در چاه فرو کن
یوسفی شاید
خود را با آن
حلق آویز کند

خش خش ِ چرت های تازه یست
در بی صدایی شب
که می آید
و مثل شبحی نفوذ میکند
از پشت دیوار های خواب
- توقف کن
در چراغ سرخ خون!
میگذرد......

7/8/2004
تهران-ایران


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *