+ - x
 » از همین شاعر
1 تکدرخت شرقی
2 در باد چون سنگ
3 زمین نخستین
4 شهرزاد
5 تردید
6 دردنامه
7 ساقه در بیهوایی
8 پرستو
9 از آنسوی هستی
10 بیخ سوزان

 » بیشتر بخوانید...
 مبارک باد آمد ماه روزه
 یار خود را خواب دیدم ای برادر دوش من
 تو خدای خویی تو صفات هویی
 من نمی گويم به عالم روزگار از من نشد
 ببین دلی که نگردد ز جان سپاری سیر
 کفران
 شکر بی اندازه گويم کردگار خويش را
 این كوه هم صدای مرا بی طنین گذاشت
 نه طرح باغ و نه گلشن فکنده اند اینجا
 پاس کار خود نباشد صاحب تدبیر را

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زیبایی بود
که ته نشین میشد
وقتی من بر می آشفتم
نگاه از نظاره هراسان
چشم ها، دروازه دوپله، بی مهمان
بی هیچ دیواری
سیم خار داری
مسدود!


زینه را جارو کن
شاید گرد زینه هاست
که با لا رفتن را
سد شده است


فرو رفتن
- زود نیست؟

دستهایت را درخالیی جیب های عاطفه
پنهان کن
بوی کهنگی میدهی
ریسمانی بیاویز
بافته از چرت های پراگنده
از سقف شنبه ها
بر گلوی اشباح متحرک ِ بی نام
که لحظه یم را
زیر دندان های کرم خورده و زرد شان
بی هیچ اشتهای
میجوند

نشخوار ِ لبخند های سر کاریست
و تبسم رنگ و ریا
در صبح های مکدر

**

آهسته! آهسته! هیس!
صدایت، دختر کان سپیده را میترساند
صدایت را در چاه فرو کن
یوسفی شاید
خود را با آن
حلق آویز کند

خش خش ِ چرت های تازه یست
در بی صدایی شب
که می آید
و مثل شبحی نفوذ میکند
از پشت دیوار های خواب
- توقف کن
در چراغ سرخ خون!
میگذرد......

7/8/2004
تهران-ایران


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *