+ - x
 » از همین شاعر
1 پنجره
2 زنده گی
3 ای آتش خموش شده در میان دود
4 پرستو
5 خلوت شاعرانه ام هوس است
6 ابر سیاه جامه
7 شهرزاد
8 چگونه راه میدهی
9 راز آفرینش
10 کوچ و غربت

 » بیشتر بخوانید...
 نرسیدی که مرا در قدمت خاک کنی
 کرامات دموکراتیک یک شیخ
 بگذر
 افسوس که جان دارم و جانانه ندارم
 از دوست داشتن
 می نروم هیچ از این خانه من
 مطرب چو زخمه ها را بر تار می کشانی
 مگر این دم سر آن زلف پریشان شده است
 ترا با خرقه و عمامه کاری
 به خانه خانه می آرد چو بیذق شاه جان ما را

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۳

با تو شعر و ترانه ام هوس است
غزل عاشقانه ام هو ساست

سوی معراج زندگی با تو
سفر عارفانه ام هوس است

همچو خورشید گاه تابیدن
افق بی کرانه ام هوس است

چون سحر بر شب و سیاهی ها
خندهء شادمانه ام هوس است

با تو و با نگاه گویایت
خلوت شاعرانه ام هوس است

نکهتا! بازهم بگو از عشق
آتشم من زبانه ام هوس است

۸ قوس ۱۳۵۹


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

علی:

نکهتا باز هم بگو از عشق
سخن نغز تو شنفتنم هوس است
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *