+ - x
 » از همین شاعر
1 بتو
2 عبادت
3 کفر و دین
4 در انتظار تو
5 هم پای خورشید پاییز
6 وعظ بیجا
7 گفتگویی با دل
8 حدیث شعر
9 بیاد گذشته شب
10 مقام زن

 » بیشتر بخوانید...
 آهنگی در سکوت
 واژه ها
 بادا هميشه رتبه ات ای دلربا بلند
  این چهره ی روز گار است
 کوشش نما که شعر نه الهام می شود
 دلدار من در باغ دی می گشت و می گفت ای چمن
 امروز چنانم که خر از بار ندانم
 بیا کز عشق تو دیوانه گشتم
 یکی دودی پدید آمد سحرگاهی به هامونی
 الا فی الغشق تشریفی و عیدی

۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۵

نمیدانم چرا واعظ به محفل یاوه میگوید؟
چه میدانم که ازاین کشت بیجا حاصلی روید
چه بد دیدست زاهد جز نکوئی از زن و دختر؟
که بر آزار شان قد میکشد چون سار می موید
نگفتش کس: که بر ناموس افغان اختیارت چیست؟
دفاع حق اگر باشد ازین جا دست می شوید
که داده طعنه بر چادر؟ که بد گفتست بر ریشش؟
نمک نشناسی اشرا بین، نمی دانم چه می جوید؟
چه بد دیدست این پر گو،ز راه و رسم آ زادی؟
چه بیرحمانه میتازد، چرا این ناسزا گوید؟
خلاف شرع از اعمال ناجایز بسی دیده
نمی دانم چرا زان جملگی چیزی نمی گوید؟
قمار، خمر، لوط و فسق آزاد است در این شهر
چرا این بی خرد اندر حجاب زن همی گوید؟
برادر وار و خواهر وار می جوشند افغانان
حجاب و بی حجاب اینجا، نوای زندگی پوید
نفاق است اینکه میگوید فلان خوب و فلان زشت است
یقین میدان که این بی مغز راه غیر می پوید
بدستور اجانب روی کا غذ چشم می دوزد
بسان قحبه، از بطنش حرامی زاده می روید
خموشی نیست جایز در حساب شرع ای عاقل!
حدیث (اذکرالفاجر*) طریق شرع می پوید


* اذکرالفاجر بما فیه لکی یحذر ه الناس: یاد کنید بدکار را به عمل زشت آن تا دیگران از آن اجتناب کنند.

ماه عقرب سال ۱۳۸۳ شهرتامپره فنلاند.


تا کنون ۴ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

كریمه وفا:

سلام بسيار زيباست محترم
زریر:

دروود استاد
مثل همیش عالی بود.از شما جز چنین گوهر های نایاب نباید انتظار دیگر داشت.قلم تان سبز و اندیشه گهر بار تان همچنان لبریز شعر
غزال صحرا:

بسیار زیبا سروده اید مثل همیشه
فرهت:

بسیار زیبا بود
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *