+ - x
 » از همین شاعر
1 سوگ سرود ۲
2 سوار نور
3 ای آتش خموش شده در میان دود
4 در باد چون سنگ
5 در باغ
6 تبار من
7 زمین نخستین
8 سوگ سرود ۱
9 خلوت شاعرانه ام هوس است
10 لیلی

 » بیشتر بخوانید...
 ای دزدیده چشم از آهو
 هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
 طعنۀ خنده
 بیا که رایت منصور پادشاه رسید
 صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش
 در چشمانت
 عمری دلم به ناوک نازت نشانه بود
 اگر خواب آیدم امشب سزای ریش خود بیند
 به حریفان بنشین خواب مرو
 اگر با تو نبودم

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

کوه تاب درد این مردم نداشت
تاب درد،این کوه ِ سر در گم نداشت
تاب خور،در هم شکست و باز شد
تا به درد مردمش انباز شد
برد با خود مردمان خسته را
بال های بستۀ بشکسته را
بست بر خود روزن اندوه را
ختم کرداسطوره ی یک کوه را

درز هایش چشم های تازه شد
درد مردم را بهین اندازه شد
لرزه یی بر جان فرهادی مگر
تیشه یی در دست فرهادی مگر
مرد و زن را جان شرین برده ای
آه ای کوه شکسته، مرده ای

لرزه پنهان کن، زنی تنها شده
همسرش همبستر تو تا شده
لرزه پنهان کن که زال تلخ کام
خفته زیر سنگهایت بی کلام
گریه های کودکی در سنگ شد
شیر مادر با شکستت رنگ شد

مادری،یا دختری، مردی، زنی
مردمان خسته یی بی روزنی
خفته در ویرانی آوار تو
ای دریغ از کار ناهنجار تو
آه ای کوه عظیم دیر پای
از چه رو اینسان تو جنبیدی ز جای؟
صبر تو وتاب تو افسانه بود
وه! چه دردی این چنین خاکت نمود؟
کوه، ای کوه غظیم دیر پا
خسته یی زین درد های ناروا؟

تو ز آه مردمان ویران شدی
سورۀ والعصر در خسران شدی.

03/05/2014‎


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *