+ - x
 » از همین شاعر
1 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی
2 به چشم نیمه مست خود به من نگاه می کنی
3 در سوگ استاد شکوری
4 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا
5 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم
6 گریه ی انگور ها در جام ها
7 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو
8 مرا در سینه سلطان می شوی آهسته آهسته
9 زندگی بشتافت، یا من؟
10 گفتی:اگر می خواهی من را در بغل

 » بیشتر بخوانید...
 ندانم نکته های علم و فن را
 دل از امید، خم از می، لب از ترانه تهیست
 کجا الوان نعمت زین بساط آسان شود پیدا
 سرچشمه
 با سماجت یک الماس
 بانگ آشنایی
 قومندان با خدا نالیده می گفت
 دهم
 بس که دارد ناتوانی نبض احوال مرا
 رميده آرزوهايم ز آغوش

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی بشتافت، یا من؟
جاده پایان یافت، یا من؟

بخت – یار باوفایم
رو ز من برتافت، یا من؟

پنجه ی تقدیر سرکش
تار پودم بافت، یا من؟

تیر جبر روزگاران
سینه ام بشکافت، یا من؟

رو به رویم سدّ و بن بست
جاده پایان یافت یا من؟

پیری می خندد به سویم
زندگی بشتافت یا من؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *