+ - x
 » از همین شاعر
1 گفتی:اگر می خواهی من را در بغل
2 من زمستان وطن را یاد کردم
3 در سوگ استاد شکوری
4 تورا چو یاد می کنم، جهان می شوم، خدا
5 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم
6 گریه ی انگور ها در جام ها
7 ای دوست خدا حافظ
8 همسایه ی ما شعر نمی خواند و لیک
9 ویرانه های یاد تو را گریه می کنم
10 من آمدم به خانه ات ،مادر کجای تو

 » بیشتر بخوانید...
 عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
 این چه باد صرصر است از آسمان پویان شده
 منم غرقه درون جوی باری
 کوچه ی معشوق
 روی تو جان جانست از جان نهان مدارش
 عاشقانه
 مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
 مه نشین عاطفه
 آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

زندگی بشتافت، یا من؟
جاده پایان یافت، یا من؟

بخت – یار باوفایم
رو ز من برتافت، یا من؟

پنجه ی تقدیر سرکش
تار پودم بافت، یا من؟

تیر جبر روزگاران
سینه ام بشکافت، یا من؟

رو به رویم سدّ و بن بست
جاده پایان یافت یا من؟

پیری می خندد به سویم
زندگی بشتافت یا من؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *