+ - x
 » از همین شاعر
1 کارد
2 ترانه ی ماه، ماه
3 ترانه ی کوچک سه رودبار
4 ورای جهان
5 در مدرسه
6 ترانه ی میدان کوچک
7 قصیده ی اشکها
8 نغمه
9 ترانه ی شرقی
10 کمانداران

 » بیشتر بخوانید...
 نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد
 رخ ها بنگر تو زعفرانی
 در رنگ یار بنگر تا رنگ زندگانی
 شبانه
 جهان را بدیدم وفایی ندارد
 برداشت ما از سیاست
 عاشق چو منی باید می سوزد و می سازد
 گل گفت مرا نرمی از خار چه می جویی
 همسفر
 توسن سرشت

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

در ستایش لوپه د وِ گا

بر کناره های رود
شب را بنگرید که در آب غوطه می خورد.
و بر پستان های لولیتا
دسته گل ها از عشق می میرند.

دسته گل ها از عشق می میرند.

بر فراز پل های اسفند ماه
شب عریان به آوازی بم خواناست.
تن می شوید لولیتا
در آب شور و سنبل رومی.
دسته گل ها از عشق می میرند.

شب انیسون و نقره
بر بامهای شهر می درخشد.
نقره ی آب های آینه وار و
انیسون ران های سپید تو.

دسته گلها از عشق می میرند.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *