+ - x
 » از همین شاعر
1 در مدرسه
2 ترانه ی ناسروده
3 سبدها
4 رومئو پرنده است و ژولیت سنگ
5 نغمه
6 ترانه ی شرقی
7 غروب
8 غزل بازار صبحگاهی
9 خوآن بره وا
10 ورای جهان

 » بیشتر بخوانید...
 ای بی تو محال جان فزایی
 عصیان خدا
 اگر دمی بگذاری هوا و نااهلی
 دم ده و عشوه ده ای دلبر سیمین بر من
 یر آمدی، از قلب من چون آه بیرون می شوی
 دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن
 نور امید
 ورا خواهم دگر یاری نخواهم
 خبر واده کز این دنیای فانی
 تو تا بنشسته ای بر دار فانی

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۲

فدریکو گارسیا لورکا درخشانترین چهره شعر اسپانیا و در همان حال یکی از نامدارترین شاعران جهان است. شهرتی که نه تنها از شعر پر مایه او که از زندگی پرشور و مرگ جنایتبارش نیز به همان اندازه آب می خورد. به سال 1899 در فونته کا واکه روس - دشت حاصلخیز غرناطه - در چند کیلومتری شمال شرقی گرانادا به جهان آمد. در خانواده ای که پدر روستایی مرفهی بود و مادر زنی متشخص و درس خوانده. تا چهار سالگی رنجور و بیمار بود، نمی توانست راه برود و به بازیهای کودکانه رغبتی نشان نمی داد. اما به شنیدن افسانه ها و قصه هایی که خدمتکاران و روستاییان می گفتند و ترانه هایی که کولیان می خواندند شوقی عجیب داشت...


-برای کونجیتا گارسیالورکا-ماه به آهنگر خانه می آید
با پاچین ِ سنبل الطیب اش.
بچه در او خیره مانده
نگاهش می کند، نگاهش می کند.
در نسیمی که می وزد
ماه دست هایش را حرکت می دهد
و پستان های سفید ِ سفت ِ فلزیش را
هوس انگیز و پاک، عریان می کند.

هیّ! برو! ماه، ماه، ماه!
کولی ها اگر سر رسند
از دل ات
انگشتر و سینه ریز می سازند.
بچه، بگذار برقصم.
تا سوارها بیایند
تو بر سندان خفته ای
چشم های کوچکت را بسته ای.

هیّ! برو! ماه، ماه، ماه!
صدای پای اسب می آید.

راحتم بگذار.
سفیدی ِ آهاری ام را مچاله می کنی.طبل ِ جلگه را کوبان
سوار، نزدیک می شود.
و در آهنگرخانه ی خاموش
بچه، چشم های کوچکش را بسته.

کولیان مفرغ و رویا
از جانب زیتون زارها
پیش می آیند
بر گرده ی اسب های خویش،
گردن ها بلند برافراخته
و نگاه ها همه خواب آلود.
چه خوش می خواند از فراز درختش،
چه خوش می خواند شبگیر!
و بر آسمان، ماه می گذرد;
ماه، همراه کودکی
دستش در دست.

در آهنگرخانه، گرد بر گرد ِ سندان
کولیان به نومیدی گریانند.
و نسیم
که بیدار است، هشیار است.
و نسیم
که به هوشیاری بیدار است.


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *